Vaardigheden

Activiteitsdomein

Het ingenieursbureau Jan Van Aelst is uitsluitend gespecialiseerd in het domein van de stabiliteitsstudie inzake constructies van gebouwen.

Onze manier van aanpak

Fase 1: gegeven fase

 • In deze fase dienen zoveel mogelijk gegevens verzameld te worden . Deze worden gebundeld in een programma van eisen en gegevens. Gegevens zoals overlasten(gebruik en vast), brandeisen, budgetten, termijnen, veiligheid enz… worden hierin opgenomen. Deze gegevens dienen als leidraad voor de rest van het bouwproces en kunnen ten allen tijde geraadpleegd worden. Bij dit programma wordt eveneens het sondeerverslag, inzake draagkracht van de grond, noodzakelijke zone’s voor afgraving in verband met grondvervuiling, grondwaterstanden, terreinopmeting , kortom alle gegevens inzake het terrein,gevoegd. 
  Het is duidelijk dat wijzigingen aan dit bundel gedurende het ontwerpproces belangrijke implicaties op het ontwerp kunnen hebben. Het is als het ware de basis voor al wat verder volgt. 


Fase 2: voorstudie

 • In dit stadium worden voorstellen geformuleerd aangaande de structuur en dit op basis van het voorontwerp van de architecten en op basis van het programma van eisen en gegevens. Deze voorstellen worden voorgesteld met voor- en nadelen en benaderende kostprijzen per m2. Nadat de nodige beslissingen zijn genomen kan het architectenteam de voorontwerpen verder uitwerken en kunnen de kostprijsgegevens getoetst worden aan de budgetten.
 • In deze fase worden ook de eisen van de ingenieur technieken getoetst aan de draagstructuur. Gegevens als zone’s met of zonder vals plafond, positie van technische ruimten, (bovendaks of in de kelder..), leidingen voor airco, verwarming   enz… worden doorgesproken en rudimentair vastgelegd.
 • Deze voorstudie dient om het voorontwerp VIPA dossier klaar te maken wat moet leiden tot een subsidie belofte. 

Fase 3 : bouwaanvraag dossier

 • In deze fase worden er partiële bekistingsplannen gemaakt, met positie en snede’s over balken , kolommen , platen enz.. welke de architect toelaat zijn bouwaanvraag vakkundig op te maken. 

Fase 4 : opmaken van de studie

 • Vooraleer te starten met de algemene structuurplannen, wordt het programma van eisen en gegevens getoetst aan het bouwaanvraagdossier. Kleine of grotere bijsturingen zijn misschien noodzakelijk. 
 • Nu wordt de definitieve studie aangevat met als resultaat de definitieve bekistingsplannen en een meetstaat met gedetailleerde kostprijsraming op basis van de opgemeten hoeveelheden. 

Fase 5 : opmaken van het aanbestedingsdossier

 • In overleg met het bouwteam worden de plannen, meetstaten en lastenboeken uitgewerkt. 
 • De definitieve kostenraming wordt opgemaakt zodat er kan gewerkt worden naar een definitieve subsidiebeslissing. 
 • Vanaf het aanbestedingsdossier speelt de wet van de overheidsopdrachten.

Fase 6 : begeleiden van de biedingen
 • De verschillende biedingen van de aannemers worden getoetst en gelijkgesteld, waarna een voorkeur wordt geformuleerd naar de uitvoerende aannemer toe.

Fase 7 : opmaken van de uitvoeringsplannen

 • Wapeningsplannen, buigstaten, en uitvoeringsdetails worden in dit stadium verder uitgewerkt, meestal in overleg met de uitvoerende aannemer.

Fase 8 : uitvoering van de werken

 • Zoals normaal worden de werken minstens wekelijks bezocht, problemen besproken en opgelost.

Fase 9 : voorlopige oplevering

 • Begeleiding van de voorlopige oplevering

Fase 10 : definitieve oplevering

 • Begeleiding van de definitieve oplevering.